Kişisel Hakları Koruma Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Dr.Bekir Hucuptan ve personeli tarafından sizlere sunulmakta olan sağlık hizmeti sürecinde tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin toplanması, saklanması ve işlenmesi konularında sizi bilgilendirmeye yönelik, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla Kişisel Verilerinizin toplanması, korunması ve işlenmesi ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla Dr.Bekir Hucuptan muayenehanesi tarafından yapılmaktadır.

Aydınlatma Metninde açıklandığı şekilde, özel nitelikli kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilerle (hizmet alan kişinin yakınları ve/veya hizmet alanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, kliniğimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişilere) paylaşabilecek, aktarabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanması:

Bu bilgilendirme metnine konu olan kişisel verileriniz Dr. Bekir Hucuptan ve personeli tarafından sağlanmakta olan sağlık hizmetleri esnasında elde edilmektedir. Veri toplanması yüz yüze görüşmeler esnasında gerçekleşebileceği gibi, hasta tanıma formu, onam formu, hasta bilgilendirme ve rıza formu, çağrı merkezi, internet sitesi, e-posta, dijital mesajlaşma platformları ve sosyal medya kanalları aracılığıyla da elde edilebilmektedir.

  1. İşlenen Kişisel Veriler

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere aşağıda sayılan kişisel verileriniz, Dr. Bekir Hucuptan tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

- Kimlik Bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz;

- İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz;

- Muhasebe Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz; kliniğimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz,

- Sağlık Bilgileriniz: Tıbbi özgeçmişinize ait veriler, tıbbi soy geçmişinize ait bilgiler, laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, doktor analiz ve yorumları, reçete bilgileriniz, biyometrik ve genetik veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz, uygulama öncesi ve sonrası fotoğraflarınız, üçboyutlu görsel verileriniz, uygulama/tedavi öncesinde size sunulan tüm aydınlatma metinleri ve onam formları, diğer sağlık kuruluşlarında kayıt altına alınmış ve muayenehanede dosyanızda bulunması tıbben gerekli görülen (konsültasyon notları, ameliyat notları, tetkik sonuçları) sağlık verileriniz de bu kapsamdadır.

- Dr. Bekir Hucuptan muayenehanesine iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Dr. Bekir Hucuptan çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

- Anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi,

- Dr. Bekir Hucuptan muayenehanesine ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz sağlık verileriniz, IP adresi, çerez ve sair Kişisel Verileriniz

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Elde edilen her türlü kişisel veriniz sayılan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir;

- 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,

- Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

- Kimliğinizi teyit etme,

- Muayenehane işleyişi ile günlük faaliyetlerin planlanması ve yönetilmesi, ilaç temini,

- Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma,

- Sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması,

- Risk yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi,

- Sağlık hizmetlerinin geliştirmesi amacıyla değerlendirmelerde bulunma, araştırma yapılması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

- Klinik ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,

- Sağlık hizmetlerimiz karşılığında fatura tanzim etme,

- Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

- İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

- Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi,

- Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması,

- Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,

- Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi,

- Çalışanlarımızın eğitimi ve geliştirilmesi,

- Suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi, engellenmesi ve işlemlerin geri alınması,

- İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,

- Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması,

- Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlar.

- İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz Dr. Bekir Hucuptan muayenehanesi fiziki arşivlerinde ve/veya bilgisayar ortamlarına nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza altında tutulabilecektir.

  1. KVKK uyarınca Kişisel Veri/Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi ve Yönetmelik’in 7. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz işlenebilir:

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi hallerinde,

- Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için Kişisel Verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

- Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

- Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

- Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Dr. Bekir Hucuptan’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

- Devlet tarafından tüm koruma mekanizmaları kurulduğunda işlenebilir.

- Sağlığın korunması, tıbbi teşhis, tedavi veya sağlık hizmetlerinin yönetimi için gerekli veriler ise, ancak sır saklama yükümlülüğüne tabi olan kişiler tarafından işleniyor ise yasak değildir.

- Ayrıca sağlık, cinsel yaşama ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Dr. Bekir Hucuptan tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

- İlgililerin ırkı, etnik kökeni, politik görüşleri, dini ya da felsefi inançları, mezhebi veya diğer inançları, kılık kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliğine ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Verileri kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hallerinde açık rıza aranmadan Kişisel Verileriniz işlenebilecektir.

 

  1. Verilerin aktarımı:

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi III. Bölüm’de yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, konuya ilişkin özel vekalet verdiğiniz avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişiler ile KVKK 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarılabileceği gibi yurt dışına da aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, üyelik formu veya diğer bir yolla yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde hasta kayıtlarının düzenli olarak tutulması ve gerektiğinde hastanın kendisine ve yasal makamlara sunulabilmesi yasal bir zorunluluktur. Mali kayıtların düzenli olarak tutulması yine şahıs ve kurumların vergi yükümlülükleri açısından zorunludur. Tedavinin çeşitli aşamalarında standardize görsel verilerinizin toplanması gerekebilmektedir. Bu veriler herhangi bir anlaşmazlık durumunda hasta, avukatları veya görevli mahkemeler tarafından talep edilebilmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda belirtilen nedenlerle işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

  1. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları:

Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlendiği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği, hizmet almış olduğunuz Yenikale Mahallesi Kantarcı Sokak No:14 D:2 Narlıdere/İzmir’de bulunan muayanehaneye elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atarak yahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir “Word veya PDF” uzantılı dosyayı bilgi@drbekir.com adresine e-posta ile göndererek;

- Herhangi bir Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,

- Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme,

- Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişi/kurum ve/veya kuruluşa aktarılmış olması durumunda bu kişileri/kurum ve/veya kuruluşları öğrenme,

- Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncellenmesini isteme,

- Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Dr. Bekir Hucuptan’ın söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve,

- Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

- Dr. Bekir Hucuptan, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret mukabilinde sonuçlandıracaktır. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyadı, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular reddedilecektir.

  1. KİŞİSEL VE/VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERE DAİR AÇIK RIZA

Dr. Bekir Hucuptan Muayenehanesine başvuranlar başvuru esnasında, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Aydınlatma Metnini” ad- soyadı bilgileri ile birlikte “okudum, anladım” şerhi düşülerek imzalamak sureti ile kişisel /veya özel nitelikli kişisel verilerinin II. ve III. bölümlerde belirtilen kapsamda alınmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda rıza vermiş olacaklardır.

- Açık rıza vermek, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan, verilen açık rıza geri alınabilir. Bu bağlamda kişisel verilerin geleceğini belirleme hakkı ilgili kişiye ait olduğundan, ilgililer dilediği zaman veri sorumlusuna vermiş olduğu açık rızasını geri alabilir. Geri alma beyanı Dr. Bekir Hucuptan muayenehanesi veri sorumlusuna ulaştığı andan itibaren hüküm doğurur.

- Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin, KVKK m. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

- Kişisel veriler bakımından gerekli izinler verilmediği takdirde, kişisel verilerin paylaşımı suretiyle verilebilecek ve hizmet alınan kişi veya şirketler ile kuruluşlardan hizmet alınamaması suretiyle hizmetin kısmen veya tamamen sunulamayacağı, başka bir anlatımla “kişisel veri işleme amaçlarında” belirtilen hizmetlerin kısmen veya tamamen sunulamayacağı önemle dikkate alınmalıdır. Zira, istisnai durumlar saklı kalmak kaydı ile, “kişisel veri işleme amaçlarında” belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için kişisel verilerin temin edilmesinin, işlenmesinin ve aktarımının gerekli olduğu göz ardı edilmemelidir. Kişisel verilerin temin edilmesine, işlenmesine ve/veya aktarıma dair gerekli onayın verilmemesi nedeni ile “kişisel veri işleme amaçlarında” belirtilen hizmetlerin sunulamamasından doyalı Dr. Bekir Hucuptan hiçbir sorumluluk kabul etmemekte ve Dr. Bekir Hucuptan’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

- Web sitesindeki iletişim formları ile bilgi göndereceğiniz zaman, bu formlardaki Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metnini “Okudum, Kabul Ediyorum” kutucuğunu doldurunuz.

Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri

Veri Sorumlusu: Dr. Bekir Hucuptan

Adres: Yenikale Mahallesi Kantarcı Sokak No:14 D:2 Narlıdere/İzmir

Tel: +90 544 3231320

E-posta: bekir.hucuptan@hs03.kep.tr

Üzerinde çalıştığımız en son tedavi gelişmelerini gördünüz mü?
Son gelişmeler için bizi instagramda takip edin

PHP Social Stream: There is no feed data to display!

Online
Randevu